പ്രായത്തെ തോൽപിച്ച ഇതിഹാസം @cristiano . . . @cristiano @7ronoworld . . . . . #cristianoviedo #cristiano7 #7ronoworld #cristiano #ronaldo7 #ronaldism7 #