"🥺ഇഞ്ചുറി കാരണം കഴിഞ്ഞ സീസൺ നഷ്ടപെട്ട ഹസാർഡ് " . . . #skillz #footballhighlights #socceredits #funnyfootball #soccerskill